معرفی کتاب اسکیل کسب‌و‌کار

کتاب اسکیل کسب‌و‌کار از مهمترین مراجع رشد و اسکیل کسب و کارها بوده که توسط آقای ورنه هارنیش به همراه تیم ایشان نوشته شده است.

اهمیت خودکنترلی در رشد و اسکیل

خودکنترلی و عوامل درونی رهبری کسب و کار نه تنها از عوامل دیرونی اهمیت کمتری ندارند بلکه در بسیاری از بیزینسها این موضوع حتی مهمتر نیز است.