رشد کسب و کارها

عوامل موثر بر رشد کسب‌وکارهای کوچک

دیدگاه منبع محور و رشد کسب و کار

مفاهیم “رشد” و “کارآفرینی” به شکل جدایی‌ناپذیری با هم مرتبط هستند. کارآفرینی ورود به ‌مسيری جديد و شامل فعالیّت‌های تازه‌ای است که بالقوه درآمدزا هستند. این فعالیّت‌ها شامل ورود به بازارهای جدید و ایجاد بازاری از محصولات جدید یا موجود است. این کار را می‌توان از طریق راه‌اندازی شرکتی جدید یا توسعه یک شرکت موجود انجام داد. این عمل کارآفرینانه دو مفهوم مهم برای درک بهتر ما از رشد کسب‌وکارهای کوچک دارد که با بهره‌گیری از دیدگاه منبع‌محور توضیح داده می‌شود:

عوامل موثر بر رشد کسب‌وکارهای کوچک

این موضوع، شکاف موجود در درک ما را درخصوص کارآفرینی در کسب‌وکارهای کوچک پُر می‌کند. تمرکز بسیاری از تحقیقات بر کارآفرینی در داخل شرکت‌های بزرگ است، درحالیکه این تحقیقات ممکن است درکی از فعالیّت‌های کارآفرینی در کسب‌وکارهای کوچک به ما ندهند. درمقابل، تمرکز کارآفرینی خارجی بر ایجاد سازمان‌های جدید است امّا کسب‌وکارهای کوچک هم می‌توانند بدون ایجاد یک نهاد سازمانی جدید، در بسیاری از مسیرها، کارآفرینانه باشند؛ به‌‌عنوان مثال، می‌توانند محصولات جدیدی توسعه دهند یا به بازارهای جدیدی وارد شوند.

عوامل موثر بر رشد کسب‌وکارهای کوچک

اول

عامل رشد کسب‌وکار محصولات یا بازار جدیدی است که ایجاد می‌کند. به‌عنوان مثال، کسب‌وکاری کوچک می‌تواند با کشف یک فناوری جدید، از آن برای تولید محصولات جدیدی استفاده کند که نیاز مشتری را بهتر از محصولات فعلی برآورده می‌سازند. این اقدام به‌احتمال‌قوی منجر به افزایش فروش آن کسب‌وکار خواهد شد. به این ترتیب، کسب‌وکارهای کوچک می‌توانند با ارائة محصولات کنونیِ خود به بازارهای جدید رشد کنند؛

عوامل موثر بر رشد کسب‌وکارهای کوچک

دوم

مدیر کسب‌وکار کوچک تصمیم می‌گیرد که چگونه مسیر جدید خود را جایگزین فعالیّت‌های فعلی کسب‌وکار کند؛ این مسیر جدید می‌تواند در کسب‌وکار فعلی یا در کسب‌وکاری تازه‌تأسیس رخ دهد که هریک مزایای خاص خود را دارند.

در این راستا و از جنبه کشف و بهره‌برداری از فرصت‌های جدید، دو جریان مطالعاتی توسعه می‌یابد. هریک از این جریان‌ها یکی از دو حالت سازمان را از نظر بهره‌برداری مدیر کسب‌وکار از فرصت‌ها نشان می‌دهد. این دو جریان کارآفرینی داخلی و خارجی نام دارند. کارآفرینی داخلی به فعالیّت‌های نوآور و کارآفرینانه در داخل سازمان‌های موجود اشاره دارد و کارآفرینی خارجی (حالت دوم-سازمان جدید) در ارتباط با فعالیّت‌های کارآفرینانه در شرکت‌های مستقل است.

این موضوع، شکاف موجود در درک ما را درخصوص کارآفرینی در کسب‌وکارهای کوچک پُر می‌کند. تمرکز بسیاری از تحقیقات بر کارآفرینی در داخل شرکت‌های بزرگ است، درحالیکه این تحقیقات ممکن است درکی از فعالیّت‌های کارآفرینی در کسب‌وکارهای کوچک به ما ندهند. درمقابل، تمرکز کارآفرینی خارجی بر ایجاد سازمان‌های جدید است امّا کسب‌وکارهای کوچک هم می‌توانند بدون ایجاد یک نهاد سازمانی جدید، در بسیاری از مسیرها، کارآفرینانه باشند؛ به‌‌عنوان مثال، می‌توانند محصولات جدیدی توسعه دهند یا به بازارهای جدیدی وارد شوند.

دیدگاه منبع‌محور در کسب‌وکارهای کوچک

دیدگاه منبع‌محور[۱] نشان می‌دهد که بر اساس نوع و توزیع منابع می‌توان به توضیح فعالیّت‌های کارآفرینانه و حالت سازمانی‌ای پرداخت که به‌منظور انجام این فعالیّت‌ها انتخاب می‌شود. در پژوهش حاضر این موضوع دنبال شد و به بررسي منابعِ در اختیارِ مدیران کسب‌وکارها پرداخته شد تا درک عمیق‌تری از شرکت در فعالیّت‌های کارآفرینانه و حالت سازمانی‌ای که برای انجام این فعالیّت‌ها انتخاب می‌شود، حاصل شود.  انتظار می‌رود آن دسته از مدیران کسب‌وکارهای کوچکی که سرمایة انسانی و اجتماعی بیشتری دارند بیشتر از آنهایی که سرمایة انسانی و اجتماعی کمتری دارند، برای ورود به مسیرهای جدید شانس داشته باشند.

عوامل موثر بر رشد کسب‌وکارهای کوچک

همچنین انتظار می‌رود سرمایه‌‌ی مالی به‌ویژه در هنگام استفاده از حالت سازمان جدید و مستقل، ارزش بسیاری پیدا کند. منابع عام انسانی (سطح آموزش) و سرمایة اجتماعی (شبکة کسب‌وکار و شبکه روابط با سازمان‌های حامیِ دولتی) منابعی عمومی هستند که در استفاده از هر دو حالتِ سازمان جدید و موجود، به یک میزان مؤثرند.

تفکیک عمل کارآفرینی (ورود جدید) از چگونگی انجام آن (حالت‌های دوگانه سازمان) از اهمیّت بالایی برخوردار است. چنان‌که ادبیات منبع‌محور پیشنهاد می‌کند، انواع مختلف منابع سازمان به‌منزلة حالت سازماندهی فعالیّت‌های کارآفرینانه، نقش مهمّی در تعیین این فعالیّت‌ها و پیگیری آنها بازی می‌کند. پژوهش حاضر با استفاده از نظریة منبع‌محور سازمان به بررسی تفاوت میان مدیران کسب‌وکارهای کوچک از نظر منابع شخصی آنها (سرمایة انسانی) و دسترسی آنها به سایر منابع (سرمایة اجتماعی) می‌پردازد.

در واقع سرمایة انسانی (سطح آموزش و تجربة راه‌اندازی کسب‌وکار) و سرمایة اجتماعی (شبکه‌های کسب‌وکار و تراکم روابط) منابع مهمّی هستند که به توضیح علل وارد شدن یا نشدنِ مدیران کسب‌وکارهای کوچک به مراحل بعدی رشد می‌پردازند. این پژوهش همچنین ارتباط منابع استفاده شده‌ی سازمان (تجربة راه‌اندازی کسب‌وکار) با حالت خاص سازمانی که به‌منظور رشد به‌کار می‌رود را بررسی می‌کند.

عوامل موثر بر رشد کسب‌وکارهای کوچک

مطالب مرتبط: تاثیر انگیزه مدیران بر رشد کسب‌وکارهای کوچک

بیشتر بخوانید >

روش پژوهش

نمونه پژوهش حاضر شامل کسانی است که به‌احتمال‌قوی قصد ورود به فرصت‌های جدید را دارند. همچنین برخی از اعضای نمونه باید در انتخاب میان دو حالت سازمان به‌منظور انجام اقدام کارآفرینانه آزادی عمل داشته باشند. به همین دلیل گروهی از مدیران کسب‌وکارهای کوچک انتخاب شدند که برای ورود جدید خود، سازمانی مستقل و جدید ایجاد کرده‌اند. پس از آن، به بررسی این موضوع پرداخته شد که آیا این مدیران کسب‌وکارهای کوچک به مراحل بعدی رشد وارد می‌شوند؟

گروه حاضر بیش از شش سال ـ مدتی که بیشترین مراحل رشد در آن می‌تواند رخ دهد ـ این پژوهش را دنبال کرد. کار این پژوهش با تمام کسب‌وکارهایی آغاز شد که در سال ۱۹۹۴ در سوئد تازه ثبت‌شده بودند. سه معیارِ طبقه‌بندی نمونه‌ها عبارت‌اند از: اشکال قانونی (مالکیت خصوصی، مشارکتی، مختلط)؛ نوع کسب‌وکار (تولیدی، خدماتی، خرده‌فروشی)؛ موقعیت جغرافیایی استان.

عوامل موثر بر رشد کسب‌وکارهای کوچک

اندازة نمونه نهایی ۲۲۵۳ نفر بود که نشان‌دهندة پاسخ‌های قابل استفادة گروهی از افراد بود که از طریق ایجاد یک کسب‌وکار مستقل و جدید در سال ۱۹۹۴، به دنبال رشد بودند. اطلاعات مربوط به متغیرهای مستقل و کنترل، با استفاده از پرسشنامه و از طریق پست الکترونیکی در سال‌های ۱۹۹۵ و ۱۹۹۸ و داده‌های مربوط به دستیابی به مراحل بعدی رشد در طی دورة شش ساله در سال ۲۰۰۰، جمع‌آوری شد. چند نفر از مدیرانی که در این نمونه بودند، در طی این دورة شش‌سالف کسب‌وکارخود را تعطیل کردند و برخی هم همة نظرسنجی‌های دوره را تکمیل نکردند؛ بنابراین از مدل هکمن به‌منظور تصحیح فرسایشی استفاده شد.

نتایج پژوهش

بنابراین به نظر می‌رسد که عوامل “سطح آموزش و تحصیلات مدیران”، “تجربه مدیران”، “برقراری ارتباط با شبکه کسب‌وکارهای بازار” و “میزان ارتباط با سازمان‌های مرتبط دولتی” همگی بر رشد کسب‌وکارهای کوچک در بهره‌گیری از فرصت‌های جدید و ورود کسب‌وکار به مراحل بالاتر تاثیر مثبت دارد و می‌تواند در تجربه مدیران موثر واقع شود. برای مثال در صورتی که مدیری از عامل آموزش و تجربه برخوردار نباشد، می‌تواند از مشاوران و متخصصان در این زمینه بهره بگیرد یا به شبکه روابط سایر کسب‌وکارهای دانش‌محور دسترسی پیدا کند.

همچنین برقراری ارتباط مدیران با شبکه‌های وسیع کسب‌وکار بر رشد کسب‌وکار کوچک تاثیر مثبت دارد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که احتمال جستجوی فرصت‌های جدید از سوی مدیران کسب‌وکارهای کوچکی که تراکم رابطه‌شان با سازمان‌های حامیِ دولتی بیشتر است، بیشتر از آنهایی است که تراکم این روابطشان کمتر است. از بین مدیران کسب‌وکارهایی که به‌دنبال فرصت‌های بعدی هستند، به‌احتمال‌قوی مدیرانی که تجربة راه‌اندازی کسب‌وکار را دارند، نسبت به آنهایی که این تجربه را ندارند، از حالت تأسیس سازمان مستقل و جدید به‌منظور کشف و بهره‌برداری از فرصت‌ها و ورودهای جدیدشان استفاده می‌کنند.

عوامل موثر بر رشد کسب‌وکارهای کوچک

پژوهش حاضر نشان داده است که مابین منابع سازمان (به ویژه سرمایه انسانی و اجتماعی) و ورود کسب‌وکار به مراحل بعدی رشد ارتباط همبستگی قوی وجود دارد. همچنین احتمال جست‌وجوی فرصت‌های بعدی از سوی مدیران کسب‌وکارهای کوچکی که آموزش بیشتری دیده‌اند و سطح تحصیلاتشان بالاتر است، در مقایسه با مدیرانی که سطح آموزش و تحصیلات پایین‌تری دارند، بیشتر است. جالب است که بدانید احتمال جست‌وجوی فرصت‌های جدید از سوی مدیران کسب‌وکارهای کوچکی که درگذشته تجربة راه‌اندازی کسب‌وکار را داشته‌اند، بالاتر از مدیرانی است که این تجربه را ندارند.

پانویس:

[۱]. (Resource-based view (RBV

خطاهای مدیریت فروش | خطاهایی که اسکیل شرکت شما را تهدید می‌کند

بیشتر بخوانید >

اسکیل استارتاپها

تیم تولید محتوای گروه مشاوران غزال

این مقاله به کوشش مژگان امیر یوسفی و دیگر اعضای گروه مشاوران غزال تولید شده است.

نویسندگان: ژوهان ویکلند (Johan Wiklund) و دین شفرد (Dean A. Shepherd)

تک‌تک ما تلاش داریم اثری مثبت داشته باشیم بر روی کسب و کارها

منبع: researchgate.net

لینکدین غزال را دنبال کنید…

غزال را در اینستاگرام دنبال کنید…

خبرنامه غزال

با عضویت در خبرنامه غزال، در زمینه رشد کسب و کارتان هر هفته یک ایمیل مفید دریافت کنید

    به مشاوره نیاز دارید؟

    برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
    [کل: ۰ میانگین: ۰]

    این مطالب را هم حتما بخوانید