کارکردن در شرایط کم خوابی

اگر در شرایط کم‌خوابی قرار گرفتید، چگونه کار کنید؟ به اندازه بخوابید! توصیه‌ای که ما همیشه شنیده‌ایم. این توصیه به خصوص از این جهت اهمیت دارد که پژوهش‌ها ثابت کرده‌اند افرادی که

ادامه مطلب ...

کارکردن در شرایط کم خوابی

اگر در شرایط کم‌خوابی قرار گرفتید، چگونه کار کنید؟ به اندازه بخوابید! توصیه‌ای که ما همیشه شنیده‌ایم. این توصیه به خصوص از این جهت اهمیت