رشد کسب و کارها | چرخه عمر کسب و کارها

چرخه عمر کسب و کار مراحلی دارد که هر کارآفرین و مدیری باید در زمینه آن‌ها و مشخصات هر مرحله اطلاعات کافی داشته باشد. در این اپیزود چرخه عمر یک کسب و کار را از شروع با استارتاپ، تا بلوغ در مرحله اسکیل اپ و تثبیت و افول احتمالی در اسکرواپ بررسی می‌کنیم. با ما همراه باشید…

رشد کسب و کارها | چرخه عمر کسب و کارها

چرخه عمر کسب و کار مراحلی دارد که هر کارآفرین و مدیری باید در زمینه آن‌ها و مشخصات هر مرحله اطلاعات کافی داشته باشد. در این اپیزود چرخه عمر یک کسب و کار را از شروع با استارتاپ، تا بلوغ در مرحله اسکیل اپ و تثبیت و افول احتمالی در اسکرواپ بررسی می‌کنیم. با ما همراه باشید…

رشد کسب و کارها | چرخه عمر کسب و کارها

چرخه عمر کسب و کار مراحلی دارد که هر کارآفرین و مدیری باید در زمینه آن‌ها و مشخصات هر مرحله اطلاعات کافی داشته باشد. در این اپیزود چرخه عمر یک کسب و کار را از شروع با استارتاپ، تا بلوغ در مرحله اسکیل اپ و تثبیت و افول احتمالی در اسکرواپ بررسی می‌کنیم. با ما همراه باشید…