به ارزیابی 4 حوزه اسکیل آپ خوش آمدید. 32 سوال زیر پیرامون ۴ حوزه افراد، استراتژی، اجرا و نقدینگی تنظیم شده است. میانگین زمان برای ارزیابی 4 دقیقه است.

 

به کسب‌و‌کارتان بر اساس مقیاس عددی از 1 تا 5 امتیاز بدهید.
1 : بسیار مخالف و 5 : بسیار موافق

شما باید متن وارد کنید
شما باید یک عدد مشخص وارد کنید