به ارزیابی ۴ حوزه اسکیل آپ خوش آمدید. ۳۲ سوال زیر پیرامون ۴ حوزه افراد، استراتژی، اجرا و نقدینگی تنظیم شده است. میانگین زمان برای ارزیابی ۴ دقیقه است.

 

به کسب‌و‌کارتان بر اساس مقیاس عددی از ۱ تا ۵ امتیاز بدهید.
۱ : بسیار مخالف و ۵ : بسیار موافق

شما باید متن وارد کنید
شما باید یک عدد مشخص وارد کنید