در این دسته نوشته ها مربوط به سطوح آمادگی در حوزه های مختلف استارتاپ و کسب‌و‌کار تدوین شده است.