یادگیری حین کار: چگونه تکنیک ارزیابی پس از اجرا را به صورت موثری به کار بگیریم.
منابع انسانی

ارزیابی پس از اجرا در حوزه کسب‌وکار

در این نوشتار دارلینگ و همکاران به بررسی استراتژی‌های یادگیری در یک سازمان نظامی پرداخته و پیشنهاد می‌نمایند که یکی از روش‌های یادگیری در شرایط