در این دسته بندی محتوا های مربوط به بحران کرونا و تاثیر ان در دنیای کسب‌و‌کار قرار دارد