شرکت زمانی از ذهنیت موسس برخوردار است که فکر و ذکر کارکنان اصول و رویکرد های کارآفرینانه موسسان برجسته باشد.

پرسشنامه تشخیص ذهنیت موسس نخستین مرحله در فرآیند فهم این موضوع است که آیا شرکت شما، همگام با رشد، ذهنیت موسس را حفظ کرده یا خیر و بزرگترین موانع پیش رو در این مسیر کدام اند؟

برای شروع هریک از سوال های شیت بعدی را در نظر بگیرید و به خودتان یا سازمانتان بر اساس مقیاس عددی از 1 تا 5 امتیاز بدهید.

1 : شدیدا مخالف و 5 : شدیدا موافق

شما باید متن وارد کنید
شما باید یک عدد مشخص وارد کنید