رهبری

زمانی برای رهبری هدفمند و انسانی

میزان موفقیت ما میزان اثرگذاری ما بر زندگی انسان‌هاست. -باب چپمن، ارزشِ شناسایی‌ ارزش‌ها طی چند هفته وارد بحرانی شده‌ایم که اصلاً به آن­چه تاکنون