زمان رویداد: سه شنبه ۸ آذر ماه 

ساعت ۱۵ تا ۱۷

مکان رویداد: مرکز نوآوری نیترو واقع در دانشگاه علم و صنعت