ابعاد نظری موثر بر رشد کسب‌وکارهای کوچک

فهرست مقاله

علی‌رغم تعداد قابل توجه مقالات منتشره در زمینه رشد، کارهای پژوهشی کمی به بررسی مدل‌های مفهومی رشد و عوامل موثر بر آن‌ها پرداخته‌اند. یک دلیل این موضوع این است که علی رغم توسعه مبانی نظری رشد از چشم اندازهای مختلف، یکپارچگی واحدی بین این ابعاد متفاوت حاصل نشده است. اغلب مطالعات رشد صریحا یا تلویحا تنها به بررسی یکی از جنبه‌های نظری رشد در قالب فرضیه(هایی) پرداخته‌اند.

این موضوع سبب شده علی‌رغم بحث عمیق در خصوص جنبه‌های مختلف رشد، به دلیل پراکندگی مقالات و عدم ارتباط بین آن‌ها، امکان ارائه یک مدل جامع رشد بسیار مشکل باشد. در این پژوهش، ۵ چشم انداز متفاوت با یکدیگر ترکیب و مدلی با تصویری جامع برای رشد کسب‌وکارهای کوچک ارائه شده است. این مدل پنج عامل موثر بر رشد را تعریف کرده است که در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مزایای این مدل جامع به شرح زیر است:

تعیین نقش و جایگاه تحقیقات قبلی در درون مدل جامع

کشف ارتباط بین ساختار مدل (مولفه‌ها) و رشد کسب‌و‌کارهای کوچک

کشف ارتباط بین مولفه‌های مختلف مدل (این موضوع در واقع نشان‌دهنده تاثیر غیرمستقیم مولفه‌ها بر رشد کسب‌وکارهای کوچک می‌باشد).

بررسی سطوح متفاوتی از تجزیه و تحلیل شامل عوامل انسانی (سرمایه انسانی، ویژگی‌های فردی)، شرکت (منابع، گرایش کارآفرینانه و رشد) و محیط (صنعت، محیط فعالیت‌ها و تغییر محیط فعالیتها).

برای بررسی جنبه های نظری رشد بر سه بخش از مرور ادبیات تاکید شده است: شناسایی جنبه های نظری بنیادین (شامل فرضیات مفهومی، مشاهدات و مدل های تئوری)؛ بررسی ساختارهای تئوری که درون هر جنبه نظری مستتر می باشد (به عنوان مثال منابع انسانی یک ساختار تئوری است که شامل متغیرهای آموزش و تجربه مدیریتی است) و برقراری ارتباط علی ومعلولی بین ساختارهای تئوری و تاثیر آن بر رشد.

به منظور شناسایی جنبه‌های نظری و تاثیر آن بر رشد کسب‌وکارهای کوچک می‌بایست نگاهی نزدیک به هستی‌شناسی کسب‌وکارهای کوچک داشته باشیم که شامل تجزیه و تحلیل مفهومی آنها می‌باشد. سختی این کار به این دلیل است که کسب و کارهای کوچک همانند سازمان‌ها و شرکت های بزرگ دارای تغییرات پیچیده متنوعی در طول فرایند رشد خود می‌باشند که این موضوع شناخت شرکت و مشاهده رشد آن را مشکل می سازد.به عنوان مثال یک شرکت در طول فرایند رشد، می تواند به چندین شرکت با ماهیت حقوقی مستقل تقسیم شود. این شرکت‌های کوچک می‌توانند به صورت مستقیم اداره و مالکیت متفاوت داشته باشند. حتی زمینه کاری آنها نیز می‌تواند متفاوت باشد.

در ادامه ابعاد پنجگانه رشد کسب‌وکارهای کوچک مورد بررسی قرار می‌گیرد.

عوامل نظری رشد

عامل اول: گرایش کارآفرینانه (افراد، شرکت ها)

عامل دوم : محیط

عامل سوم : استراتژی

عامل چهارم : منابع

عامل پنجم: گرایش به رشد (مدیران)

لازم به ذکر است که این جنبه‌ها، ضرورتا مستقل از یکدیگر نیستند و ممکن است منجر به تناقضاتی در خصوص رشد شرکت‌ها نیز شوند.

عامل اول: گرایش کارآفرینانه

بسیاری از محققین معتقند که گرایش کارآفرینانه همان مفهوم کارآفرینی در شرکت‌های موجود است. این جنبه شامل درخواست‌ها و پیشنهادات نوآورانه به منظور به‌روزسازی بازار، پذیرش ریسک با هدف تلاش برای معرفی محصولات، خدمات و بازارهای جدید و رقابت در فرصت‌های جدید بازار است. در واقع شرکت های نوآور با خلق و معرفی محصولات و تکنولوژی‌های نوآورانه تاثیر خارق‌العاده‌ای در رشد اقتصادی دارند. به همین دلیل گرایش کارآفرینانه به عنوان موتور رشد اقتصادی محسوب می‌شود.

گرایش کارآفرینانه به موارد زیر اشاره دارد:

جهت‌گیری استراتژیک

جنبه‌های کارآفرینانه سبک تصمیم‌گیری

جنبه‌های کارآفرینانه فعالیت‌های شرکت

جنبه‌های کارآفرینانه استفاده از تجارب برتر

عامل دوم: محیط

تحقیقات بسیار زیادی وجود دارد که تاثیر عوامل زمینه‌ای و محیطی مانند مکان، صنعت و بازار را بر عملکرد رشد مورد توجه قرار داده‌اند. میزان رشد کسب‌وکارها به میزان رشد اقتصادی و بلوغ بازار وابسته می‌باشد. در بحث رشد شرکت‌ها، محیط به صورت کلی مورد بررسی قرار گرفته و فرض بر این است که تاثیر آن برای یک صنعت، بازار و مکان مشخص یکسان می‌باشد. محققان پیشنهاد کرده‌اند که بررسی محیط کسب‌وکارهای کوچک از طریق معرفی ابعادی که انتظارات مالکین کسب‌وکار را بیان می‌کند، توصیف گردد.

ابعاد محیط کسب‌وکار شامل موارد زیر است:

پویایی محیط کسب‌وکار، که شامل تغییرات پیوسته و پایدار کسب‌وکار است. این تغییرات در زمینه‌های اقتصادی، تکنولوژیکی، سیاسی و اجتماعی می‌باشد.

متخاصم بودن محیط کسب‌وکار، که باعث تحدید شرکت‌های کوچک و کاهش تقاضا و متعاقبا کاهش رشد این شرکت‌ها می‌شود.

ناهمگونی محیط کسب‌وکار، به عنوان مثال وجود چندین بخش متفاوت یک بازار با ویژگی‌های متفاوت. این موضوع به نفع شرکت‌های کوچکی که در پی گرفتن گوشه‌های بازار هستند، می باشد.

۲- توسعه بازار

در صورتی که محصول شما دارای کاربردهای مختلف بوده یا خدمات متنوعی ارائه می‌دهید، باید بدانید که بازارهای دیگر، منتظر شما هستند که آن‌ها را هدف قرار دهید. به عنوان مثال اگر صابون‌های بهداشتی می‌فروشید و در حوزه بهداشت و سلامت فعالیت دارید، می‌توانید وبه حوزه زیبایی نیز وارد شوید. با حتی بازارهای بین‌المللی را برای فروش محصولات خود انتخاب کنید.

عامل سوم: استراتژی مناسب

بحث‌های بسیاری بین پژوهشگران در خصوص نیاز یک شرکت در دست‌یابی به یک استراتژی مناسب با توجه به ویژگی‌های شرکت و محیط کسب و کار وجود دارد. البته کاملا واضح است که هر گونه جهت‌گیری استراتژیک به طبیعت محیط وابسته می‌باشد. افزایش ارتباط بین گرایش کارآفرینانه و رشد شرکت‌ها از طریق بررسی مداوم جهت‌گیری استراتژیک و محیط کسب وکار حاصل می‌گردد. مطالعات بنیادین نشان داده است که تاثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد شرکت‌ها با توجه به نوع محیط خارج سازمان، بسیار متفاوت می‌باشد.

مطالب مرتبط: عوامل موثر بر رشد کسب‌وکارهای کوچک

بیشتر بخوانید >

عامل چهارم : منابع

بحث منابع شرکت‌ها به صورت مشخص در سه ساختار تئوری زیر خلاصه می‌شود:

 

دیدگاه منبع محور در استراتژی که متمرکز بر منابع شرکت برای تدوین استراتژی است. این دیدگاه به دنبال ترکیب و بکارگیری منابع شرکت به منظور کسب مزیت رقابتی می‌باشد.

سرمایه‌های انسانی، نظریه سرمایه انسانی معطوف به این موضوع می‌باشد که افراد باکیفیت و تخصص بالاتر در فعالیت‌های مرتبط اجرایی، منافع بیشتری برای شرکت تحصیل می‌کنند. در مبحث رشد، بحث سرمایه‌های انسانی به دانش، تجربه و مهارت‌های نیروی کار برمی‌گردد که تاثیر بسزایی در رشد شرکت‌ها دارد.

منابع شبکه‌ها، این شبکه‌ها شامل شبکه‌های بین‌سازمانی (دو سازمان متفاوت)، درون سازمانی (مالک کسب‌وکار و اعضای تیم) و شبکه بین افراد (سرمایه اجتماعی) می‌شود.

عامل پنجم : گرایش به رشد در مدیران

در متون اقتصادی، گرایش به رشد به راه‌هایی که افراد برای حداکثر کردن سود خود استفاده می‌کنند اشاره دارد. در متون روانشناسی، به تمام جنبه‌هایی از رفتار انسان‌ها اشاره دارد که دارای کاربردی متنوع در خصوص گرایش به سمت توسعه فعالیت‌های اقتصادی است. متون کارآفرینی به دلیل اینکه مدل‌های رشد، گرایشات رشد مدیران را مورد توجه قرار نداده‌اند، این مدل‌ها را قابل نقد دانسته‌اند. این گرایش مدیران، یکی از عواملی است که منجر به رشد شرکت های کوچک و متوسط می‌شود.

ممکن است گرایش به رشد در مدیران کسب و کارهای کوچک هدف اصلی آنها نباشد، ولی اهداف دیگر می‌تواند نشان‌دهنده یا تحریک‌کننده این ویژگی باشد. در صورتی که مدیران این کسب‌وکارها فعالیت‌هایی را انجام دهند که نیاز رشد یک شرکت باشد، می‌توان گفت که آن‌ها دارای گرایش به رشد می‌باشند.

هدف‌ گذاری در کسب ‌و کار

بیشتر بخوانید >

جمع‌بندی

عوامل رشد بررسی شده در این نوشتار، تاثیرات مختلفی بر رشد کسب‌وکار می‌گذارند که جهت ثابتی ندارد. برای مثال، مازاد عامل منابع سازمان ممکن است بر کارآفرینی مدیران تاثیر منفی و بر رشد سازمان اثر مثبت داشته باشد. عامل کارآفرینی بر رشد تاثیر مستقیم مثبت دارد. همچنین عوامل پنج‌گانه رشد بر یکدیگر نیر تاثیرگذار هستند. برای مثال، عامل محیط سازمان تعیین‌کننده نوع استراتژی کسب‌وکار می‌باشد. نکته مهم این پژوهش، جمع‌بندی عوامل موثر بر رشد از طریق بررسی تمامی عوامل است. در واقع می‌توان گفت منابع سازمان در صورتی که از طریق یک استراتژی مناسب منطبق بر محیط سازمان و گرایش‌های کارآفرینانه در خدمت گرایش به رشد مدیران قرار گیرند، منجر به رشد کسب‌وکارهای کوچک می‌شوند.

تیم تولید محتوای گروه مشاوران غزال

این مقاله به کوشش مژگان امیر یوسفی و دیگر اعضای گروه مشاوران غزال تولید شده است. تک‌تک ما تلاش داریم اثری مثبت بر روی کسب و کارها داشته باشیم.

نویسندگان: ژوهان ویکلند (Johan Wiklund)، دین شفرد (Dean A. Shepherd) و هولگر پازلت (Holger Patzelt)

اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در pinterest
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در linkedin
نوشته های مرتبط

خبرنامه غزال

با عضویت در خبرنامه غزال، در زمینه رشد کسب و کارتان هر هفته یک ایمیل مفید دریافت کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.