دانلود ابزار قدرت یک واحدی

به صورت رایگان دریافت کنید

جریان نقدینگی کسب‌و‌کار

تغییرات آسان ۱٪ که می توانید امروز برای بهبود جریان نقدی خود ایجاد کنید!

ابزار قدرت یک واحدی به شما کمک می کند تصمیم بگیرید که کدام یک از تغییرات ۱٪ از ۷ حوزه کسب و کار شما بیشترین تأثیر را بر جریان نقدی دارد.

از آنجا، شما و مدیران مالی شما بهتر متوجه خواهید شد که چگونه پول نقد را در کسب و کار خود مدیریت کنید.

سود قبل از مالیات را  $  به برق وصل کنید!!

جریان نقدی خالص $ خود را مدیریت کنید

ببینید کدام تغییرات بیشترین درآمد را برای کسب و کار شما به همراه خواهد داشت!